Informacje o sprzedażyWARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pomocą Formularza Zamówień
 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, informację o możliwości odstąpienia od umowy, oraz niniejszy regulamin. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 • Sprzedający nie udziela kupującemu gwarancji w rozumieniu art, 577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.


SPOSOBY  PŁATNOŚCI

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  - Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Bank: mBank, Numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7642 0705
  - Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 • Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl prowadzi:
  - PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
  - DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł


KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 • Wszystkie produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wagi zamówionych produktów liczonej w kilogramach.
 • Koszt dostawy: do 9 kg = 16,30 zł, 10-19 kg = 17,60 zł, 20-30 kg = 18,50, paleta do 99 kg = 110,00 zł, paleta do 999 kg = 200,00 zł. Wszystkie wymienione powyżej ceny są cenami brutto.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: w  przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.